Habitadors i professions segona meitat del segle XV

Segona meitat del segle XV

Molta gent demana a quins municipis hi havia gent amb determinats llinatges i altres demanen quina gent exercia determinats oficis.

Per la segona meitat del segle XV vérem més de 500 volums de protocols notarials quan investigarem el comerç, els immigrants i els esclaus. Al nostre llibre sobre comerç (El comerç marítim de Mallorca, 1448-1531, El Tall, 2001) es poden veure llistat d’asseguradors, assegurats, mercaders i patrons, així com les seves activitats. A L’esclavitud a Mallorca. 1448-1500 (IEB-CIM, 1997) hi ha llistats de venedors i compradors d’esclaus, així com els esclaus que tenia cada propietari. Els pocs concessos (llicències per casar) que s’han conservat de la segona meitat del segle XV han estat publicats per Joan Rosselló Lliteres amb el nom de Registra sponsalium ecclesiae majoricensis (1981-82) en tres opuscles que contenen els concessos dels anys 1459-61 i 1496-97. També coneixem els llistats dels que paguen els talls de 1449 (“Tall per una armada contra Corsaris”, BSAL, 24, 1933: 8-22) i de 1478 a ciutat (Maria Barceló Crespí “Ciutat de Mallorca en el trànsit a la modernitat”, IEB, 1988). Els llistats d’immigrants documentats els publicarem al BSAL i es poden veure dins aquesta mateixa pàgina web.

Volem completar els llistats esmentats amb un altre fet a partir de protocols notarials no inclosos als estudis sobre comerç i esclaus. Hi hem afegits alguns concessos. Els protocols notarials eren designats amb la lletra P, ara han canviat la signatura per Not., trobareu les dues denominacions dins el llistat que són equivalents, de vegades darrera la P o Not ve el número de signatura i de vegades abans hi ha una lletra.

Llegeix més

Habitadors i professions primera meitat del segle XV

Oferim aquí un llistat de persones de la primera meitat del XV ordenat per llinatges amb indicació del lloc on viuen (habitadors) i la professió o condició (estament, origen ètnic). Cal dir que quan es diu ciutadà no es refereix necessàriament a l’estament de ciutadans militars, ja que al XV s’anomenaven ciutadans a tots els que tenien el domicili fiscal a la ciutat, però sols indicam ciutadà en el casos en que no s’indiqui professió, estament o origen ètnic; molts serien de l’estament dels ciutadans però no tots. Les principals emprades per fer el llistat són els testimonis que apareixen als Concessos matrimonials de 1420-1423 i alguns protocols notarials. La llista no és exhaustiva però ens permet veure molts de llinatges amb els llocs on habitaven els que els portaven, llistat que hi ha que completar amb l’apartat Concessos on apareixen tots els que es casen a Mallorca els anys 1420 (a partir de maig) fins a finals de 1423. Hem procurat que molts noms no es repeteixin entre els testimonis o entre les notícies extretes dels protocols, però si repetim noms, encara que tenguin la mateixa professió i lloc de residència, quan trobam entre els testimonis i els protocols per quant al haver-hi alguns anys de diferència (que poden ser 20) pot tractar-se de diferents persones.

Primera meitat del segle XV

També disponible en pdf.