Soldats i corsaris mallorquins durant la Guerra dels Trenta Anys

Onofre Vaquer Bennasar

RESUMEN

A partir de las licencias para casarse vemos los relatos de los soldados solteros o viudos que siendo inmigrantes desean casarse en Mallorca y de los que fallecen fuera cuando la viuda quiere casarse y los camaradas relatan las circunstancias de su muerte. Vemos las levas de soldados que se levantan en Mallorca para ir a luchar fuera de la isla.

Palabras clave: soldados, corsarios, inmigrantes, Guerra de los Treinta Años, sublevación de Cataluña.

RESUM

A partir dels Concessos matrimonials veiem els relats dels soldats fadrins i viudos que essent immigrants es volen casar a Mallorca i els soldats mallorquins que moren fora quan la viuda es vol casar i els camarades relaten les circumstàncies de la seva mort. També veim les lleves de soldats que s’aixequen a a Mallorca per anar a lluitar fora de l’illa.

Paraules clau: soldats, corsaris, immigrants, Guerra dels Trenta Anys, sublevació de Catalunya.

ABSTRACT

We report the stories of single or widow soldiers, from marriage licenses, who, being immigrants, want to get married in Majorca. We also report cases of soldiers that died overseas when the widow want to get married and companions relate the circumstances of their death. We also report data of impressment of soldiers who go to the wars outside the island of Mallorca.

Keywords: soldiers, corsairs, immigrants, Thirty Years’ War, uprising in Catalonia.

Continue reading Soldats i corsaris mallorquins durant la Guerra dels Trenta Anys

Habitadors segona meitat del segle XVII

LLINATGES 1640-41

Oferim un llistat de persones que l’any fiscal 1640-41 paguen l’impost de 4 diners, es suposa que per lliura sobre mercaderies, no sabem si importades o exportades. La font (ARM, AH-6662) no especifica les mercaderies, és una rúbrica que devora cada nom donen les pàgines d’un llibre no trobat. Al número d’anotacions l’hem anomenat operacions.

Disponible en pdf.

Immigrants als concessos segona meitat del segle XVII

ABCDEFGHIJ – K – LMNOPQRSTUV – W – X – Y – Z

A

ABARCA, don Pedro. 13-4-1688: del regne de València, f. de don Pedro i de Maria Rodríguez. Cristòfol Torrella, trinitari, de 37 anys, diu que fa un anys es trobava al convent de Ntra. Sra. del Miracle de Tarragona i hi anà don Pedro amb un germà seu que era casat allí i dit don Pedro anava amb hàbits clericals de licenciado, per tenir introducció en casa de Gaspar Alemany, ciutadà, son cunyat, el va conèixer i tractar durant dos o tres mesos, aprés ell se’n anà a Barcelona, judica que és fadrí. Rafel Gorx (?), mariner de la ciutat, de 25 anys, fa 8 o 9 mesos que el coneix de Barcelona, mallorquins que el coneixien li digueren que dit licenciado era fugitiu de son pare per haver tingut pendència quan son pare es tornà casar i que era fadrí, vingué amb el bergantí del patró Jaume Forn a Alcúdia. Tomàs Llinàs, de València, de 26 anys, diu que fa 4 anys i mig conegué a València a dit don Pedro, que era estudiant a la universitat que anava de licenciado, era fadrí, ara l’ha trobat a casa del reverent Llinàs i li ha dit que no s’ha casat. Jaume Vilar, mariner de la ciutat, de 28 anys, el coneix fa 4 mesos, el portaren amb bergantí, li ha sentit dir que era fadrí. Martí Matheu, d’Alcúdia, de 26 anys, diu que fa 20 o 25 dies passà per Alcúdia un alferes amb mal francès, passava a Itàlia, desembarcà per veure la figura del Sant Cristo d’Alcúdia i entregà diners als capellans per celebrar misses, digué que era d’Ulldecona del regne de València (Catalunya)1, els capellans li digueren que hi havia un cavaller de València i ell digué que el coneixia molt i que era fadrí. Un acta en llatí diu que don Petrum Barca rebé les 4 ordres menors a Benlloch (?), és nascut de legítim matrimoni. Casarà amb Apol·lònia Domenech d’Alcúdia.

Llegeix més

Estudi immigrants segona meitat segle XVII

Immigrants 1652-1701

Per generalitats vegeu l’estudi de la primera meitat del segle. Els expedients de fadrinatge desapareixen dels Concessos el 1674 i passen a la sèrie Dispenses que acaben el 1696. Pels anys 1697-1701 hem vist alguns matrimonis de parròquies, especialment de la de Santa Creu on hi havia més immigrants. Alguns fugen, en no tenir consentiment patern, i es presenten davant un capellà que els casa. Hi ha una sèrie denominada Fuges.

Llegeix més