Manacor 1865

PROPIETARIS DE POSSESSIONS DE MANACOR EL 1865

Font: Arxiu Municipal de Manacor núm. 544, VII volums més altres d’apèndixs fins arribar als 17.

L’Amillarament de 1865 recull les propietats amb el seu valor i l’extensió si es tracta de terres, ordenades pel llinatge del propietari. Ens dona el valor de cada tanca o sementer amb la seva extensió i el seu valor segons la classe i el conreu. Fins i tot dona el número d’arbres. El marquès de la Torre, sr. Truyols, que tenia 4.439 quarterades tenia 1.369 arbres. El primer volum pel seu mal estat de conservació no es pot consultar. Oferim un llistat alfabètic dels propietaris de possessions i d’alguns dels trossos més grossos. Algun propietari tenia molts de trossos petits, com és el cas del propietari 1569, Jeroni Mesquida, Roma, que tenia 56 trossos que sumaven 184 quarterades. D’algun dona propietats no immobles, com és el cas del propietari 1552, Lluís Ladaria, que tenia una mula. Es dona números dels plànols i seccions per situar les finques que farien referència al parcel·lari d’Alcàntara Peña de 1859 que es pot consultar a Internet. Els anys posteriors a 1865 s’hi afegeixen traspassos a altres propietaris. La reforma i depuració de l’Amirallament no es va fer fins el 1944.


Disponible també en pdf.